ประโยชน์ของรังสีเอ็กซ์

1.  ช่วยในการตรวจความผิดปกติของอวัยวะภายในของคนไข้

2.  ช่วยในการบำบัดโรคมะเร็งและยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติบาง
     จำพวก


3.  ในทางอุตสาหกรรม ใช้ตรวจหารอยร้าวต่างๆ ภายในชิ้นส่วนของโลหะขนาด
     ใหญ่


4.  ในทางคมนาคม ใช้ในการ
ตรวจหาอาวุธหรือระเบิดในกระเป๋าเดินทางโดยไม่
     ต้องเปิดกระเป๋า